Privacy

GDPR-privacy

Beste Rootstown-liefhebber, muzikant, promotor, boeker, concertorganisator, fan…

Vanaf mei 2018 zal er vanuit Europe strenger worden nagezien op de GDPR-privacy-wetgeving.

Daarom vinden wij het nodig jullie op de hoogte te stellen van hoe wij omgaan met jullie gegevens, want velen van jullie zijn bij ons ingeschreven op nieuwsbrieven of zijn met gegevens opgenomen in ons klantenbestand.

Daarom duidelijkheid over ons protocol ivm gegevens.

Wie zijn jullie?

Iedereen die is opgenomen in ons klantenbestand

Iedereen die ingeschreven is op onze nieuwsbrieven

Iedereen die onze nieuwsbrieven (via email) ontvangt

Wat houden we bij?

Naamgegevens

Adresgegevens

Mailgegevens: email adressen, websites, telefoonnummers, sociale netwerkgegevens

Waar houden we die gegevens bij?

Via email-server: via rootstown.be/webmail

Via facebook

Via telenet mail: webmail vanuit telenet en outlook express

Via rootstown mail: www.rootstown.be

Via wordpress website: www.rootstownbookings.com vanuit www.rootstownaarschot.wordpress.com

Excell-sheets op harde schijf

Hoe hebben we jullie gegevens ontvangen?

Ingeschreven via onze website, facebook, nieuwsbrief, mondelinge afspraken, telefonische bevestiging

Hoe gaan wij met jullie gegevens om?

 • Alle persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn worden op vertrouwelijke wijze behandeld en opgeslagen.
 • Emailserver: telenet-server, outlook, externe server via dyfodol.be, rootstown.be webmail
 • Facturatie: worden zowel op laptop als op papier bijgehouden.
 • Telefoon: adresboek van met paswoord vergrendelde GSM of smartphone.
 • Website: rootstown.be, rootstownbookings.com, rootstownaarschot.wordpress.com: alle gegevens die op de site vermeld staan hebben we in samenspraak met jullie verzameld en zijn ter goedkeuring eerst naar de desbetreffende personen verzonden.
 • Laptop: alle gegevens worden op de met een paswoord vergrendelde laptop bewaard.
 • Gegevens worden NOOIT aan derden doorgegeven, tenzij er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven na vraag van ons of we jullie gegevens mogen doorgeven.
 • Er wordt gewerkt met een gerenommeerde virusscanner op de laptop
 • Onze eigen Inloggegevens en paswoorden zijn vertrouwelijke informatie en worden aan niemand vrijgegeven zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Waarom verzamelen we en houden we die gegevens bij?

 • Omdat we jullie op de hoogte willen houden van ons aanbod
 • Omdat we continu ons klantenbestand willen up-to-date houden
 • Omdat we die gegevens nodig hebben voor een vlotte (samen)werking

Hoe uitschrijven?

Iedereen die is opgenomen in ons bestand kan zich uitschrijven als volgt:

 • Nieuwsbriefontvangen: Unsubscribe functie in onze nieuwsbrief
 • Facebook-chat: berichtje via de chat of eigenhandig ontvrienden
 • Facebook-berichten: eigenhandig ontvrienden of seintje geven dat je wil ontvriendt worden
 • Klantenbestand: via eenvoudig mailtje met duidelijke vermelding dat je uit ons klantenbestand wil verwijderd worden
 • Outlook: via email berichten dat je uit ons adressenbestand wil opgenomen worden
 • Excell-sheets: email sturen met duidelijke vermelding dat je uit de excell-sheets wil verwijderd worden

Opgelet voor klanten die gebruik maken van onze diensten.

Indien jullie akkoord gaan om met ons op professionele basis en afspraken te werken dienen wij jullie gegevens op te vragen om de eenvoudige reden dat wij ook deze gegevens nodig hebben voor onze facturatiedienst en samenwerking uiteraard.

GDPR privacy (English translation via Google Translate)
Dear Rootstown enthusiast, musician, promoter, booker, concert organizer, fan …

From May 2018, the GDPR privacy legislation will be checked more strictly from Europe.

That is why we feel it necessary to inform you about how we handle your data, because many of you are registered with us on newsletters or are included with data in our customer base.

Therefore clarity about our protocol concerning data.

Who are you?

Everyone who is included in our customer base

Everyone who is registered on our newsletters

Everyone who receives our newsletters (via email)

What do we keep up with?

Name data

Address data

Mail details: email addresses, websites, telephone numbers, social network data

Where do we keep that information?

Via email server: via rootstown.be/webmail

Via Facebook

Via telenet mail: webmail from telenet and outlook express

Via rootstown mail: http://www.rootstown.be

Via wordpress website: http://www.rootstownbookings.com from http://www.rootstownaarschot.wordpress.com

Excell-sheets on hard disk

How did we receive your data?

Registered via our website, facebook, newsletter, oral appointments, telephone confirmation

How do we deal with your data?

All personal data in our possession will be handled and stored in a confidential manner.
Email server: telenet server, outlook, external server via dyfodol.be, rootstown.be webmail
Invoicing: tracked on both laptop and paper.
Phone: address book of GSM or smartphone locked with password.
Website: rootstown.be, rootstownbookings.com, rootstownaarschot.wordpress.com: we have gathered all the information on the site in consultation with you and sent it to the relevant persons for approval.
Laptop: all data is stored on the laptop locked with a password.
Data will NEVER be passed on to third parties, unless express permission is given after asking us if we can pass on your data.
We work with a reputable virus scanner on the laptop
Our own login details and passwords are confidential information and are not released to anyone without our explicit consent.
Why do we collect and keep this information?

Because we want to keep you informed about our offer
Because we continuously want to keep our customer base up-to-date
Because we need this data for a smooth (joint) operation
How to unsubscribe?

Anyone who is included in our database can unsubscribe as follows:

Receive newsletter: Unsubscribe function in our newsletter
Facebook chat: message via chat or single-handed friend
Facebook messages: single-handedly inviting or giving a signal that you want to be unfriendly
Customer file: via simple e-mail with clear indication that you want to be removed from our customer base
Outlook: via email messages that you want to be included in our address database
Excell-sheets: send an email with clear indication that you want to be removed from the excell-sheets
Beware of customers who use our services.

If you agree to work with us on a professional basis and agreements, we need to request your data for the simple reason that we also need this information for our billing service and cooperation.